វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការយល់ដឹងដល់បុរស និងស្រ្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កសិកម្មចម្រុះ និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងវិស័យព្រៃឈើដល់សមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើរំដោះស្រែមួយ និងសហគមន៍ព្រៃរំដោះស្រែពីរដែលមានទីតាំងនៅឃុំរំដោះស្រែ ស្រុកជាំក្សាន្ដ ខេត្តព្រះវិហារ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 3591

កាលពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារយេនឌ័ររដ្ឋបាលព្រៃឈើបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការយល់ដឹងដល់បុរស និងស្រ្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ កសិកម្មចម្រុះ និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងវិស័យព្រៃឈើដល់សមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើរំដោះស្រែមួយ និងសហគមន៍ព្រៃរំដោះស្រែពីរដែលមានទីតាំងនៅឃុំរំដោះស្រែ ស្រុកជាំក្សាន្ដ ខេត្តព្រះវិហារដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន៤០នាក់ (ស្រី១៥នាក់)។