ការចុះប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាគ្រប់គ្រងសហគមន៍ និងសមាជិកសហគមន៍ចំនួន៦គឺ សហគមន៍ព្រៃឈើក្រឡាពាស សហគមន៍ព្រៃឈើភូមិក្រោម សហគមន៍ព្រៃឈើព្រះនិម្មិត សហគមន៍ព្រៃឈើឈើទាលព្រឹស សហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្រញូង និងសហគមន៍ព្រៃឈើអូរឬស្សីកណ្តាល ដែ់លស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមបូក ស្រុកអូរស្វាយសែនជ័យ និងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 4420

នាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់កណ្ដាល បានចុះប្រជុំជាមួយគណៈកម្មាគ្រប់គ្រងសហគមន៍ និងសមាជិកសហគមន៍ចំនួន៦គឺ សហគមន៍ព្រៃឈើក្រឡាពាស សហគមន៍ព្រៃឈើភូមិក្រោម សហគមន៍ព្រៃឈើព្រះនិម្មិត សហគមន៍ព្រៃឈើឈើទាលព្រឹស សហគមន៍ព្រៃឈើព្រៃក្រញូង និងសហគមន៍ព្រៃឈើអូរឬស្សីកណ្តាល ដែ់លស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសៀមបូក ស្រុកអូរស្វាយសែនជ័យ និងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង។