ការចុះផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់ទីតាំងថែរក្សាសត្វត្រចៀកកាំ ជាលក្ខណ:គ្រួសារ លេីខេត្តចំនួនពីរគឺខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 6741

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈេីសហកាជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាត់ដំបង និងប៉ៃលិន បានចុះផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់ទីតាំងថែរក្សាសត្វត្រចៀកកាំ ជាលក្ខណ:គ្រួសារ លេីខេត្តចំនួនពីរគឺខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តប៉ៃលិន ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមការងារបានចុះផ្សព្វផ្សាយដល់ម្ចាស់ទីតាំងចំនួន១២គ្រួសារ ត្រូវជា១៥ទីតាំង ក្នុងនោះខេត្តបាត់ដំបង៩គ្រួសារ ត្រូវជា១២ទីតាំង និងខេត្តប៉ៃលិន៣គ្រួសារ ចំនួន៣ទីតាំង៕