កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីទស្សនទានកសិ-រុក្ខកម្ម និងការអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន៤ គឺ សហគមន៍ឃ្មុំស្រកថ្លុកឬស្សី សហគមន៍ព្រៃហ៊ំ សហគមន៍ត្រពាំងសណ្ដាន់ និងសហគមន៍ត្រពាំងក្បាលខ្មោច

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 6396

ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានព្រៃឈើ និងសហគមន៍ព្រៃឈើ សហការជាមួយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំ គណៈកម្មាធិការ និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីទស្សនទានកសិ-រុក្ខកម្ម និងការអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន៤ គឺ សហគមន៍ឃ្មុំស្រកថ្លុកឬស្សី សហគមន៍ព្រៃហ៊ំ សហគមន៍ត្រពាំងសណ្ដាន់ និងសហគមន៍ត្រពាំងក្បាលខ្មោច។