ការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឆ្នាំទី៤ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើនៃសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ចំនួន ០៦នាក់ ស្តីពីការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៌ជាលិកាវប្បកម្មរុក្ខជាតិ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៤ មិថុនា ២០២០ 4775

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃបានបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឆ្នាំទី៤ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តព្រៃឈើនៃសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ចំនួន ០៦នាក់ ស្តីពីការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៌ជាលិកាវប្បកម្មរុក្ខជាតិ។ គោលបំណងនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមដល់លំហាត់អនុវត្តន៍របស់ពួកគេអំពីការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិតាមរយៈជាលិកាវប្បកម្ម។