ក្រុមការងារអនុវត្ដគម្រោងរេដបូកទំរីង (PMU) បានចុះឆែកឡូតិ៍គំរូអចិន្រ្តៃយ៍នៅក្នុងតំបន់គម្រោង ដើម្បីត្រៀមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាគីទី៣ មកពីក្រុមហ៊ុន S&A Carbon ក្នុងការបង្កើតឥណទានកាបូនដែលស្ថិតក្រោមស្ដង់ដារ VCS និង CCB នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 3961

កំពង់ធំ៖ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារអនុវត្ដគម្រោងរេដបូកទំរីង (PMU) បានចុះឆែកឡូតិ៍គំរូអចិន្រ្តៃយ៍នៅក្នុងតំបន់គម្រោង ដើម្បីត្រៀមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាគីទី៣ មកពីក្រុមហ៊ុន S&A Carbon ក្នុងការបង្កើតឥណទានកាបូនដែលស្ថិតក្រោមស្ដង់ដារ VCS និង CCB នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ។