ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និងខេត្តមណ្ឌលគិរី

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 8778

នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈេីបានចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ និងខេត្តមណ្ឌលគិរី(ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរបរិស្ថាន ខេត្តមណ្ឌលគិរី)។ ជាលទ្ធផលនៃការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ក្រុមការងារបានធ្វើការប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) សរុបចំនួន ១០៨ សំណាក ដែលក្នុងនោះយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះជា ១២ ប្រភេទ។