ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធ៌សាត់

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 10702

នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈេីបានចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធ៌សាត់។
ជាលទ្ធផលនៃការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះក្រុម ការងារបានប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) សរុបចំនួន ៥៦ សំណាក ដែលក្នុងនោះយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះជា ៦ ប្រភេទ។