ការចុះពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ វត្ថុតាងបទល្មើសព្រៃឈើ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំណុំរឿងបទល្មើព្រៃឈើ ដែលមន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋានបានចាប់ឃាត់ និងរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំ សៀមរាប និងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើឧត្តរមានជ័យ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 10817

កាលពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានចុះពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ វត្ថុតាងបទល្មើសព្រៃឈើ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសំណុំរឿងបទល្មើព្រៃឈើ ដែលមន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋានបានចាប់ឃាត់ និងរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំ សៀមរាប និងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើឧត្តរមានជ័យ ចំនួន ២០៩ករណី រង់ចាំចំណាត់ការបន្តតាមច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ។