វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិស័យព្រៃឈើ និងផលិតផលព្រៃឈើ (FFPRI) នៃប្រទេសជប៉ុន ចុះប្រមូលទិន្នន័យដូចជាសំណើមដី សីតុណ្ហភាពដី និងបរិយាកាស ព្រមទាំងវាស់កំពស់ដើមឈើខ្ពស់ៗ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១២ កុម្ភៈ ២០២៣ 4838

កាលពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិស័យព្រៃឈើ និងផលិតផលព្រៃឈើ (FFPRI) នៃប្រទេសជប៉ុន ចុះប្រមូលទិន្នន័យដូចជាសំណើមដី សីតុណ្ហភាពដី និងបរិយាកាស ព្រមទាំងវាស់កំពស់ដើមឈើខ្ពស់ៗ នៅតាមចំណុចដៅចំនួន ៤០ទីតាំង នៅក្នុងឡូត៍ស្រាវជ្រាវវដ្តទឹកនៃព្រៃល្បោះ ដែលមានទំហំ៤ហិកតា ស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះ និងឡូត៍ព្រៃល្បោះ និងព្រៃស្រោង ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ។ ការសិក្សានេះក៏បានកត់ត្រានូវបម្រែបម្រួលនៃសារព័ន្ធរុក្ខជាតិតាមប្រភេទព្រៃនីមួយៗផងដែរ ដូចជាការជម្រុះស្លឹក ការចេញស្លឹកថ្មី និងការចេញផ្កា-ផ្លែជាដើម។