ការចុះអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍ទូទៅនៃជីវចម្រុះរបស់ព្រៃឈើជាសាធារណះ និងបច្ចេកទេសដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារថែរក្សា ការពារព្រៃឈើឱ្យបានយូរអង្វែង និងប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅខេត្តស្ទឹងត្រែង

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 4562

ក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ និងហរិញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិសហការណ៍ជាមួយមន្រ្ដីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តស្ទឹងត្រែង បានចុះអប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍ទូទៅនៃជីវចម្រុះរបស់ព្រៃឈើជាសាធារណះ និងបច្ចេកទេសដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារថែរក្សា ការពារព្រៃឈើឱ្យបានយូរអង្វែង និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។