ការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអង្កេតតាមដានវត្តមានសត្វព្រៃ នៅក្នុងតំបន់សិក្សាស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើអណ្តូងព្រះនាង

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 7985

ក្រុមការងារចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអង្កេតតាមដានវត្តមានសត្វព្រៃ នៅក្នុងតំបន់សិក្សាស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើអណ្តូងព្រះនាង ដែលមានវិសាលភាពគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីព្រៃស្រោង ពាក់កណ្តាលស្រោង និងព្រៃល្បោះ សរុបចំនួន ២.៧៤៩ហិកតា ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំនួន០៥ (ភូមិវ៉ង ភូមិវ៉ាយ ភូមិកាចូនលើ ភូមិកាចូនក្រោម និងភូមិទាមលើ) ឃុំកាចូន ស្រុកវ៉ឺនសៃ ខេត្តរតនគីរី។ ជាលទ្ធផលក្រុការងារបានកត់ត្រា និងទិន្នន័យមួយចំនួនបានមកពីការសម្ភាសបង្ហាញថា ថនិកសត្វចំនួន ៤៣ប្រភេទ បក្សីចំនួន ៦៤ប្រភេទ និងឧរង្គសត្វចំនួន ៤០ប្រភេទ ត្រូវបានកត់ត្រា ក្នុងនោះរួមមានប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជបំផុត (CR) ចំនួន០១ប្រភេទ ប្រភេទកំពុងរងគ្រោះជិតផុតពូជ (EN) ចំនួន ៦ប្រភេទ, ប្រភេទងាយរងគ្រោះ (VU) ចំនួន ១៨ប្រភេទ។