ការត្រួតពិនិត្យ លើវឌ្ឍន៍ភាពនៃការអនុវត្ដឡូតិ៍បង្ហាញកសិ-រុក្ខកម្មចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ និងធ្វើការសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្ដការងារកសិ-រុក្ខកម្មនៅខេត្តកំពង់ធំ ព្រះវិហារ ស្វាយរៀង និងខេត្តកំពត

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 5418

កាលពីថ្ងៃទី១០ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់ជាតិ សហការណ៍ជាមួយមន្រ្ដីរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្ដកំពង់ធំ ព្រះវិហារ ស្វាយរៀង និងខេត្ដកំពតបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ លើវឌ្ឍន៍ភាពនៃការអនុវត្ដឡូតិ៍បង្ហាញកសិ-រុក្ខកម្មចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៩ និងធ្វើការសិក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្ដការងារកសិ-រុក្ខកម្ម។