ការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍ទូទៅនៃជីវចម្រុះរបស់ព្រៃឈើជាសាធារណៈ និងបច្ចេកទេសដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារថែរក្សាការពារព្រៃឈើឱ្យបានយូរអង្វែង

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 5123

កាលពីថ្ងៃទី០៩ដល់ថ្ងៃ១៩ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបាលព្រៃឈើសហការណ៍ជាមួយមន្រ្ដីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋាន បានរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយអប់រំ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍ទូទៅនៃជីវចម្រុះរបស់ព្រៃឈើជាសាធារណៈ និងបច្ចេកទេសដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការងារថែរក្សាការពារព្រៃឈើឱ្យបានយូរអង្វែង។