វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “កាបង្កើនការយល់ ដឹង ដល់ បុរស និងស្រ្តីពីការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ កសិកម្ម ចម្រុះ និងការកាត់បន្ថយ គ្រោះថ្នាក់ការងារ លើកុមារ ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ” នៅសហគមន៍ព្រៃឈើ ព្រៃក្បាលបី ឃុំទីពោរ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 5158

កាលពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ក្រុមការងារយេនឌ័រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានសហការ ជាមួយមន្រ្តីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋាន បានរៀបចំ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី “កាបង្កើនការយល់ ដឹង ដល់ បុរស និងស្រ្តីពីការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ កសិកម្ម ចម្រុះ និងការកាត់បន្ថយ គ្រោះថ្នាក់ការងារ លើកុមារ ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ” នៅសហគមន៍ព្រៃឈើ ព្រៃក្បាលបី ឃុំទីពោរ ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានសមាជិក សហគមន៍ព្រៃឈើចូលរួមចំនួន៤០នាក់ ក្នុងនេះមាន ស្រ្តីចំនួន២១នាក់។