ការចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងពិសោធន៍ជាលិកាវប្បកម្មរុក្ខជាតិ នៅសហគមន៍ព្រៃឈើអូរសោម ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបាល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 5458

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនាឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៏ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ សហការណ៍ជាមួយសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើសាលាវិស័យ បានចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងពិសោធន៍ជាលិកាវប្បកម្មរុក្ខជាតិ នៅសហគមន៍ព្រៃឈើអូរសោម ឃុំសាលាវិស័យ ស្រុកប្រាសាទបាល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិ ពីដើមមេពូជក្នុងព្រៃធម្មជាតិ មកបណ្តុះនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍។