ការចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើ សត្វព្រៃ កាប់រានដីព្រៃ និងវត្ថុតាងបទល្មើសព្រៃឈើ ដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋានបានចាប់ឃាត់ និងរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រចេះ ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែង និងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើព្រះវិហារ

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៥ មិថុនា ២០២០ 5879

កាលពីថ្ងៃទី០២ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ នៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ បានចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សំណុំរឿងបទល្មើសព្រៃឈើ សត្វព្រៃ កាប់រានដីព្រៃ និងវត្ថុតាងបទល្មើសព្រៃឈើ ដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមូលដ្ឋានបានចាប់ឃាត់ និងរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រចេះ ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទឹងត្រែង និងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើព្រះវិហារ ចំនួន៤៨៤ករណី រង់ចាំចំណាត់ការបន្តតាមច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ។