ប្រកាស ស្តីពី ការផ្ទេរធនធាន និងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃខណ្ឌ ផ្នែក សង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងរដ្ឋបាលជលផលឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រាជធានី ខេត្ត 253