របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ និងទិសដៅបន្តប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ 629