របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ និងទិសដៅបន្តប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ 654