របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ និងទិសដៅបន្តប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ 619