របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ២០១៨ 627