របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ 623