របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ និងទិសដៅបន្តប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ 652