របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ និងទិសដៅបន្តប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ 657