របាយការណ៍លទ្ធផលការងារ និងទិសដៅបន្តប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ 620