របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែមករាឆ្នាំ២០១៩ 641