របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ 616