របាយការណ៍ការងារបង្ករបង្កើនផលប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៧ 636