សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំបង្កើត និងចុះបញ្ជី ព្រៃឯកជនដល់បុគ្គលឯកជន សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 3671

ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ចម្ការព្រៃដាំ និងព្រៃឯកជន បានរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំបង្កើត និងចុះបញ្ជី ព្រៃឯកជនដល់បុគ្គលឯកជន សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១៩២នាក់ (ស្រី ៥០នាក់)។