ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ)

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៨ កញ្ញា ២០១៩ 399

នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈេីបានចុះធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពត, ជាលទ្ធផលនៃការចុះស្រាវជ្រាវក្រុមការងារបានប្រមូលសំណាករុក្ខជាតិកេសរកូល (អ័រគីដេ) សរុបចំនួន ១០០សំណាក(កេសរកូលដីមាន៦ប្រភេទ) ដែលក្នុងនោះយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះជា ១៦ ប្រភេទ។