ការចុះសិក្សា និងប្រមូលសំណាកសត្វល្អិតលើគោកនៅក្នុងតំបន់ខេត្តសៀមរាប

ចេញ​ផ្សាយ​ ២៩ សីហា ២០១៨ 263

កាលពីថ្ងៃទី១២ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ២០១៨ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើ សហការជាមួយរដ្ឋបាលព្រៃឈេីមូលដ្ឋានខេត្តសៀមរាប បានដឹកនាំ និងសម្របសម្រួលក្រុមនិស្សិតមកពីសាលា kyoung pook នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចុះសិក្សា និងប្រមូលសំណាកសត្វល្អិតលើគោកនៅក្នុងតំបន់ខេត្តសៀមរាប។