ការផ្សព្វផ្សាយពីយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ នៅសហគមន៍ព្រៃឈើ ចំនួន០២កន្លែង គឺសហគមន៍ព្រៃឈើចំការបី និងសហគមន៍ព្រៃឈើដំណាក់ចង្គើរ ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប

ចេញ​ផ្សាយ​ ១៣ មិថុនា ២០២០ 4441

នាខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចុះផ្សព្វផ្សាយពីយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើ នៅសហគមន៍ព្រៃឈើ ចំនួន០២កន្លែង គឺសហគមន៍ព្រៃឈើចំការបី និងសហគមន៍ព្រៃឈើដំណាក់ចង្គើរ ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ខេត្តកែប។ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានចំនួនសរុប៧៧នាក់ ក្នុងនោះមានស្រ្តីចំនួន ៣៣នាក់។